Hračky a darčeky
reklama

Didaktické hry

Vyjadri hudobnú ukážku postojom
hudobná výchova a hudobné umenie

Učiteľka vyberie jedného žiaka, ktorému nasadí slúchadlá a prehrá hudobnú ukážku. Úlohou žiaka je ju stvárniť pohybom alebo postojom. Ostatní žiaci ho pozorne sledujú. Potom učiteľka prehrá žiakom 4 hudobné ukážky a medzi nimi aj tú, ktorú stvárnil žiak. Žiaci hádajú, ktorú hudobnú ukážku spolužiak stvárnil. Kto uhádne nasleduje.

Uhádnite, aká je to pesnička?
hudobná výchova a hudobné umenie

Ciele hry: Upevniť sluchovoanalytické vnímanie. Rozoznať ráz piesne (smutná, veselá, pochodová).

Postup hry: Učiteľka spieva alebo hra na hudobnom nástroji pieseň alebo hudobnú skladbu. Deti určujú, či bola veselá, smutná a pod.

Uhádnite a zaspievajte pesničku!
hudobná výchova a hudobné umenie

Ciele hry: Uvedomiť si a upevniť text a melódiu známych piesní. Cvičiť pohotovosť.

Postup hry: Učiteľka rozdelí deti do niekoľkých skupín. Každej skupine určí, o čom majú spievať. Napríklad: o slniečku, o makových slížoch, o húskach a daždi a pod. Deti premýšľajú, v ktorej piesni sa o určenej téme spieva. Keď sa dohovoria, prihlásia sa a celá skupina spieva. Skupiny spievajú v takom poradí, v akom sa prihlásili.

Vietor a vtáci
hudobná výchova a hudobné umenie

Ciele hry: Reagovať na slabé a silné tóny, rozoznávať ich.

Postup hry: Dievčatá predstavujú vtáčikov, chlapci vietor. Keď učiteľka zahrá tóny, začne fúkať vietor – prídu chlapci a vtáci – dievčatá sa učupia do hniezda. Keď učiteľka zahrá tiché tóny, vietor utíchne, chlapci sa ticho vzdialia a vtáci – dievčatá vyletujú zo svojich hniezd.

Čo je to?
hudobná výchova a hudobné umenie

CIEĽ: Rozvoj kognitívnej oblasti – myslenie, reč. Precvičovanie schopností – zmysly, pamäť. Precvičovanie zručností – jemná motorika.
VEKOVÁ KATEGÓRIA: 1. – 4. ročník
FORMA: Interiér; Exteriér; Spoločenská hra
METODICKÝ MATERIÁL: pero, papier, drevená palička, sklo, voda, drevo, kovové predmety...

METODICKÝ POSTUP: Vedúci hry má drevenú paličku a ňou klopká na predmety z rôzneho materiálu. Deti sedia vedúcemu chrbtom a na papier si píšu predmet, na aký vedúci hry klopkal – druh materiálu. Za každý správne označený dostávajú bod. Body určia víťaza.

Vytvorme koláž autentickú s počúvanou hudbou
hudobná výchova a hudobné umenie

Počúvanie hudby:
Cieľ: Žiak sa vie vcítiť do hudby a vyjadriť svoje pocity z nej kolážou a taktiež vlastnými slovami.
Pomôcky: Farebné papiere (z každej farby), vystrihnuté tvary z prílohy (tvary si môžu navrhnúť aj sami), lepidlo, nožnice.

Učiteľka prehrá skladbu. Úlohou žiakov je položiť si hlavu na ruky na lavicu a v tichosti počúvať. Majú sa sústrediť na pocity, ktoré v nich vyvoláva hudba. Predtým si vystrihnú väčší počet tvarov, ktoré nájdete v obrázkovej prílohe pod didaktickou hrou. Následne si vyberú jeden z farebných papierov, podľa prevažujúcej nálady hudby. Skladbu počúvajú ešte raz a lepia tvary na farebný papier. Tvary vyberajú podľa pocitov z hudby, ktoré v nich vyvoláva, môžu použiť tvary, z ktorých len chcú a o počte a umiestenení taktiež rozhodujú sami.

Na ľudovú slovesnoť (ústne podanie)
hudobná výchova a hudobné umenie

Rozdeľte sa v triede na dve dediny. V každej dedine si predstavte, že ste buď na tancovačke, na poli, alebo na vandrovke a pod.  Vžite sa do situácie a začnite sa o niečom rozprávať, o niečom aktuálnom z obdobia,  v ktorom ľudia chodili v kroji a museli tvrdo pracovať na panskom.

O čom ste sa rozprávali? Povedzte len tému. No a teraz o tejto téme vymyslite ľudovú pieseň (stačí bez melódie, prípadne použite melódiu zo známej ľudovej piesne). Vytvoríte ju spolu alebo ju vytvorí niekto z vás a ďalší ju dotvorí a pod. Nesmiete však nikomu povedať, kto ju vymyslel. Tento text nesmiete napísať na papier, udržte si ju v hlavách. Stačí keď si jednu slohu zapamätá jeden, druhú druhý a pod.

Vyšlite jedného z vás na tancovačku do susednej dediny. Úlohou tohto žiaka je naučiť celú susednú dedinu pesničku, ktorú vymysleli v jeho dedine.  

Stoličkový tanec inak
hudobná výchova a hudobné umenie

Žiaci si pripravia stoličky, ktoré dajú do kruhu. V kruhu je o jednu stoličku menej ako je žiakov. Učiteľka zadá žiakom otázku na pustí hudbu. Žiaci chodia okolo stoličiek, keď hudba prestane hrať, každý si rýchlo sadne. Ten, kto  rému sa neušla stolička musí odpovedať na otázku. Ak nevie odpovedať, vypadáva z hry.

Klobúkový tanec
hudobná výchova a hudobné umenie

Potrebujeme toľko klobúkov, koľko je detí. Žiaci sa postavia do kruhu a každý žiak si nasadí na hlavu klobúk. Každý žiak chytí klobúk spolužiaka pred sebou. Keď začne hrať hudba, najlepšie ľudová, žiaci si začnú dávať na hlavu klobúk žiaka, ktorý je pred ním. Komu klobúk spadne, vypadáva z hry a ide si sadnúť. Hru môžete sťažiť tak, že budete vymýšľať nové pravidlá. V druhom kole si všetci žiaci sadnú, v treťom sa budú otáčať na druhú stranu, keď ostanú štyria, vymieňajú si klobúky žiaci oproti seba podobne. Vhodné by bolo, aby žiaci ľavou rukou chytili za plece žiaka pred sebou.

Orchester s dirigentom
hudobná výchova a hudobné umenie

1. Úlohou žiakov je napodobniť zvuky rôznych hudobných nástrojov. Učiteľka povie názov hudobného nástroja a žiaci sa ho snažia napodobniť.

2. Učiteľka rozdelí žiakov na niekoľko skupín. Každej skupine zadelí jeden hudobný nástroj. Každý žiak v skupine si premyslí a samostatne vyskúša napodobniť tento nástroj.

3. Učiteľka ukáže na prvú skupinu a tá celá napodobňuje daný hudobný nástroj, ktorý im bol určený. Následne ukazuje na ostatné skupiny.

4. Učiteľka sa pýta žiakov, kto zo skupiny najautentickejšie alebo najzaujimavejšie napodobňoval daný hudobný nástroj. Ostatný v skupine ho napodobňujú.

5. Učiteľka ukazuje prstom na skupiny a tie "hrajú" na svojom hudobnom nástroji. Napodobňujú ho všetci rovnako, ako sa predtým dohodli.

6. Stanoví sa známa melódia. Každý nástroj si vyberie najautentickejšiu slabiku alebo popevok pre daný hudobný nástroj. Napríklad trubka - tuturutúú. Všetci hrajú na svojom nástroji danú melódiu.

7. Učiteľka je dirigent. Ukáže na jednu skupinu a tá hrá sama na svojom hudobnom nástroji. Rôzne ukazuje prstom na rôzne skupiny a tie sa striedajú. Učiteľku, dirigentku, môže vystriedať aj žiak.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené