Hračky a darčeky
reklama

Didaktické hry

Dávaj dobrý pozor!
čítanie

Učiteľ deťom prečíta umelecký text. Potom ho prečíta ešte raz a pridá doň niekoľko slov. Žiaci majú uhádnuť, ktoré slová učiteľ do textu pridal.

Slabika, rovnaké začiatočné písmeno...
čítanie

Učiteľka si pripraví niekoľko kartičiek s obrázkami alebo slovami. Žiakom ich bude ukazovať po dvojiciach. Ak sa v oboch slovách alebo v oboch názvoch obrázkov nachádza rovnaká slabika skríknu "Stop!".
OBMENA: Namiesto slabiky, budú žiaci reagovať na rovnaké začínajúce písmeno a pod.

Vláčik
čítanie

Cieľ: Analýza vety na slová.
Pomôcky: Papierový vláčik.
Postup: Na magnetickej tabuli je pripravený rušeň.
Učiteľ: „Na stanici stojí rušeň, ale nemá ani jeden vozeň, aby sa mohol vydať na cestu, musíme k nemu nejaké pripojiť. K rušňu však môžeme pripojiť len toľko vagónov, koľko je v tejto vete slov.“ Učiteľ zadáva jednoduché vety a žiaci pripájajú vozne. Neskôr, keď si hru osvoja môžu tvoriť vety sami.
Obmena 1: Hru môžeme využiť aj pri analýze slov na slabiky alebo slova na hlásky.
Obmena 2:
Cieľ: Nácvik a utvrdenie pravopisu osobných mien.
Postup: Na tabuli máme pripevnený vlak.
Učiteľ: „Deti idú na výlet, ale tento vlak berie iba deti, ktorých meno sa začína hláskou „m“. Ktoré deti môžu cestovať týmto vlakom?“ Hru môžeme využiť pri osvojovaní si rôznych písmen. V neskoršom období žiaci môžu mená napísať nad vagóny.
Pozn. Ak máme v triede dostatok priestoru, môžeme hru použiť ako telovýchovnú chvíľku. Jedného žiaka určíme ako rušeň a ostatní budú predstavovať vagóny, čiže slová vo vete.

Zajačik
čítanie

Cieľ: Analýza slov na slabiky a precvičovanie jemnej motoriky.
Pomôcky: Papier, ceruzka.
Postup:
Učiteľ: „Utiekol nám zajačik, ak ho chceme dobehnúť musíme sa naučiť skákať ako on.“ Učiteľ zadáva slová. Žiaci slová slabikujú a slabiky zapisujú na papier horným oblúkom.
Obmena 1:
Žiaci skáču na mieste, podľa počtu slabík v jednotlivých slovách.
Obmena 2:
Pomôcky: Obrázky.
Postup: Skupina žiakov stojí na východiskovej čiare. Každý žiak si náhodne vyberie obrázok. Jeho úlohou je urobiť toľko krokov, z koľkých slabík sa skladá slovo na obrázku. Víťazí ten žiak, ktorý sa dostane najďalej. Po osvojení si hry, žiaci si pripravia slovo sami, samozrejme sa snažia, nájsť čo najdlhšie slovo.

Piknik
čítanie

Cieľ: Osvojovanie písania slov, sluchová analýza slov na hlásky.
Pomôcky: Košík nakreslený na papieri.
Postup:
Učiteľ: „Dnes pôjdeme na výlet. Musíme si však pribaliť do košíka nejaké jedlo.“ Učiteľ zadáva už osvojené hlásky, žiak do košíka napíše nejaké jedlo, začínajúce touto hláskou.

Na prechádzke
čítanie

Cieľ: Pri výcviku písania osvojiť si potrebné základné pracovné návyky.
Pomôcky: Tlačené písmená na kartičkách.
Postup:
Učiteľ: „Písmenká sa chystajú na prechádzku. Utvorili pekné dvojice, za ruku sa pochytali tlačené písmená s písanými.“ Deti napíšu vedľa tlačeného písmena jeho písaný tvar.

Hľadaj slová
čítanie

Cieľ: Čítanie slov, rozvoj slovnej zásoby.
Pomôcky: Pripravená predloha, farbičky.
Postup: Žiaci v pripravenej predlohe vyfarbujú slová, slová môžu vypísať a utvoriť vety (príbeh). Zo začiatku začíname s jednoduchšími predlohami, neskôr môžeme použiť viacsmerovky. Slová vyberáme podľa aktuálnych vedomostí a schopností žiakov.

Kde bolo, tam bolo
čítanie

Cieľ: Nácvik orientácie v deji rozprávok a povestí.
Pomôcky: Pripravené vety.
Postup: Na lístky obdĺžnikového formátu z jednej strany napíšeme číslice 1–10 (spočiatku si pripravíme menej viet) z druhej strany vety z tej, ktorej rozprávky (môže byť aj článok z čítanky), utvoríme vejár. Vejár držíme obrátený textom k sebe. Deti si volia ľubovoľné čísla, prečítajú obsah lístka a hádajú, o akú rozprávku ide. Keď uhádnu o akú rozprávku ide, snažia sa uložiť vety tak, ako za sebou nasledovali v rozprávke (texte).
Obmena: Týmto spôsobom môžeme využiť aj poéziu.

Ak uhádneš moje meno
čítanie

Cieľ: Výcvik pozornosti a pamäti. Určenie názvu známej rozprávky.
Pomôcky: Pripravené pojmy alebo ilustrácie.
Postup: Pedagóg napíše na tabuľu osoby, zvieratá, veci, ktoré v rozprávke vystupujú. Úlohou detí je určiť názov rozprávky.
Obmena: Predložíme ilustrácie z rozprávok a deti majú uhádnuť názov rozprávky.

Ja som malý rozprávkar
čítanie

Cieľ: Rozvoj tvorivého myslenia, fantázie, rečový prejav.
Pomôcky: Pripravené skupiny slov.
Postup:
Učiteľ: „My už vieme, kto je spisovateľ. Viete mi povedať, kto je rozprávkar?...“
Motivačným rozhovorom privedieme deti k samotnej hre.
Pedagóg napíše na tabuľu niekoľko mien (osôb, zvierat) a názvy vecí.
Úlohou detí je vymyslieť kratučkú rozprávku, v ktorej tieto veci, osoby vystupujú. Môžeme pracovať jednotlivo, v skupinách i tvoriť rozprávku spoločne.

1 2 3 4 5 6 
Svadobný katalóg EvaMária
reklama
Vytvorte si svoju budúcnosť už teraz
reklama
© 2010-2021 Edukačný portál Akonaskolu.eu od spoločnosti infoera s.r.o., všetky práva vyhradené